Pacierz katechizmowy

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego: Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mani grzesznymi, teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze do pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego

I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

- I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto Ja Służebnica Pańska.

- Niech ni się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem.

- I mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

 

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

W okresie wielkanocnym zamiast „Anioł Pański” odmawia się:

 

Królowo nieba, wesel się, Alleluja,

Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja

Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja,

Módl się za nami do Boga, Alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

- Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Akty: wiary, nadziei, miłości i żalu

 

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

 

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

 

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

Jedynie dla Twej miłości,

Bądź miłościw mnie, grzesznemu,

Do poprawy dążącemu.

 

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

Pięć przykazań kościelnych

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Najświętszy Sakrament (Eucharystia).

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Sakrament święceń (Kapłaństwo).

7. Małżeństwo.

 

Trzy cnoty Boskie

1. Wiara.

2. Nadzieja.

3. Miłość.

 

Cztery cnoty główne (kardynalne)

1. Roztropność.

2. Sprawiedliwość.

3. Umiarkowanie.

4. Męstwo.

 

Uczynki miłosierne wobec ciała

1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych grzebać.

 

Uczynki miłosierne wobec duszy

1. Grzeszących upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

Siedem grzechów głównych

1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.

 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Świadome odrzucanie Boga i Jezusa Chrystusa

2. Zatwardziałe sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

3. Zuchwałe grzeszenie w nadziei Miłosierdzia Bożego

4. Rozpacz albo zwątpienie w możliwość osiągnięcia łaski Bożej

5. Zazdroszczenie innym łaski Bożej.

6. Uporczywe trwanie w odmowie pokuty.

 

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Rozmyślne zabójstwo.

2. Grzech sodomski (grzechy homoseksualne).

3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.

4. Zatrzymywanie sprawiedliwej zapłaty za pracę.

 

Grzechy cudze

1. Namawiać do grzechu.

2. Kazać innym grzeszyć.

3. Zezwalać na cudze grzechy.

4. Pobudzać innych do grzechów.

5. Chwalić grzechy innych.

6. Milczeć widząc cudze grzechy.

7. Nie sprzeciwiać się cudzym grzechom.

8. Pomagać do grzechu.

9. Bronić cudzego grzechu.

 

Pięć warunków Sakramentu Pokuty

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Szczera spowiedź.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

Tajemnice Różańca

 

Część I - tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety.

3. Narodzenie Pana Jezusa.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

 

Część II - tajemnice światła (czwartek)

1. Chrzest Jezusa w Jordanie.

2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4. Przemienienie na górze Tabor.

5. Ustanowienie Eucharystii.

 

Część III - tajemnice bolesne (wtorek, piątek)

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu.

2. Biczowanie Pana Jezusa.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa.

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

 

Część IV - tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

3. Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.

 

Stacje Drogi Krzyżowej

1. Jezus na śmierć skazany.

2. Jezus bierze krzyż na swe ramiona.

3. Pierwszy upadek pod krzyżem.

4. Jezus spotyka swoją Matkę.

5. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż.

6. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.

7. Drugi upadek pod krzyżem.

8. Jezus napomina płaczące niewiasty.

9. Trzeci upadek pod krzyżem.

10. Obnażenie z szat.

11. Jezus przybity do krzyża.

12. Jezus umiera na krzyżu.

13. Jezus zdjęty z krzyża.

14. Jezus złożony do grobu.